Webinaria

Webinaria

W ramach działań wzmacniających regionalne środowiska działające na rzecz rozowju ekonomii społecznej przygotowujemy webinaria, których nagrania prezentujemy poniżej. Dostępne są także materiały źródłowe i prezentacje z przeprowadzonych webinariów.

 

[webinarium 28]: Stan prac nad dokumentami strategicznymi w nowym okresie programowania (27.02.2020)

 
Podczas webinarium omówiono zagadnienia dotyczące:
• ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027
• planowanych zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej
• prac nad deinstytucjonalizacją usług społecznych - aktualizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji.
 
Webinarium prowadzili: Anna Bugalska i Cezary Miżejewski - eksperci wiodący OZRSS w projekcie "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej".
 
 
Do pobrania > prezentacja z webinarium
 

[webinarium 27]: Dobre praktyki dotyczące działań władz regionalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (26.02.2020)

 
Podczas webinarium zaprezentowano elementy systemów wsparcia ekonomii społecznej w wybranych regionach Belgii, Włoch i w Szkocji. Szczególny nacisk położono będzie na analizę dobrych praktyk w tym zakresie. Przedstawione przykłady mogą służyć jako inspiracje do planowania wsparcia systemu ekonomii społecznej w regionach.
Webinarium prowadziły: Anna Matejczuk-Rosa i Izabela Grabowska, ekspertki Fundacji Idea Rozwoju (partnera w projekcie SIRES) opracowujące raport w zakresie systemów wsparcia ekonomii społecznej w wybranych krajach.
 
 
Do pobrania > prezentacja z webinarium 
 

[webinarium 26]: Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych - od 2021 roku (24.02.2020)

 
Webinarium poświęcone było zmianom w Prawie zamówień publicznych, które mają wejść w życie od 2021 r. Podczas omawiania zmian skupiliśmy się na społecznie odpowiedzialnych zamówieniach oraz możliwości ich realziacji przez podmioty ekonomii społecznej/przesiębiorstwa społeczne.
Webinarium prowadził: Tomasz Schimanek, ekspert w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
 
 
Do pobrania > prezentacja z webinarium.
 

[webinarium 25]: Klunkry Wielkopolskie - społecznie odpowiedzialny design (29.01.2020)

Webinarium dedykowane było założeniom i doświadczeniom budowania marki produktów ekonomii społecznej: Klunkry Wielkopolskie.
ROPS w Poznaniu animuje i koordynuje funkcjonowanie marki pod którą produkowane są oryginalne pamiątki z Wielkopolski. O tym skąd wziął się pomysł na to przedsięwzięcie, jak wyglądało zawiązywanie sieci, budowanie marki i jakie są plany jej rozwoju omówiono podczas webinarium.
 
Webinarium prowadziła: Zofia Rutkowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiedzialna za sieciowanie podmiotów i koordynowanie marki Klunkry Wielkopolskie.
 
D
 
Do pobrania > prezentacja z webiarium.
 

[webinarium 24]: Od wykluczenia do aktywizacji - konkurs MRPiPS (21.01.2020)

 
Podczas webinarium omówiono założenia zmienionego programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo skierowanego do podmiotów zatrudnienia socjalnego i organizacji pozarządowych,
 oraz zasady konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji” ogłaszanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz ze sposobem prawidłowego wypełniania oferty w konkursie.
 
Webinarium prowadziła: Katarzyna Bączkowska z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
 
Do pobrania > prezentacja z webinarium.
 

[webinarium 23]: Deinstytucjonalizacja usług społecznych – rozwiązania, finansowanie, propozycje na przyszłą perspektywę finansową (27.11.2019)

 
Webinarium poświęcone było omówieniu rozwiązań w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz możliwości finansowania ich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas webinarium rozmawialiśmy także o tym  jak rozumieć deinstytucjonalizację usług społecznych oraz o propozycjach rozwiązań w tym zakresie w przyszłej perspektywie finansowej (EFS Plus).
Webinarium poprowadziła: Anna Bugalska z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
 
 
Do pobrania > prezentacja z wenbinarium dotyczącego deinstytucjonalizacji usług społecznych.
 

[webinarium 22]: Standardy działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (13.11.2019)

 
O zadaniach OWES, sposobie ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych - podczas webinarium mówił Filip Kołodziejski z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z webinarium.
 
 
Do pobrania > prezentacja z webinarium dot. standardów działania OWES
 

[webinarium 21]: Centra Usług Społecznych - nowe rozwiązania w sferze pomocy społecznej i ekonomii społecznej (14.10.2019)

 
Za nami kolejne webinarium. Tym razem prof. Marek Rymsza z Kancelarii Prezydenta RP przybliżył ideę i założenia dotyczące Centrów Usług Społecznych.
Od stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 181) odnosząca się m.in. do definicji usług społecznych, zasad przyjmowania przez gminę programów usług społecznych i ich realizacji przez Centrum Usług Społecznych (CUS), zasad dotyczących działania CUS, w tym realizacji usług społecznych. Prowadzenie CUS będzie oparte także o zlecanie i kupowanie usług społecznych od podmiotów oferujących tego typu wsparcie. 
O tym jaka może być rola Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w systemie CUS, a także gdzie i jak w tym rozwiązaniu plasują się podmioty ekonomii społecznej można dowiedzieć się z naszego webinarium.
 
 
Do pobrania > prezentacja z webinarium dot. Centrum Usług Społecznych
 

[webinarium 20]: Podsumowanie konsultacji propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie (2021-2027)

 
Trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi kolejnej perspektywy finansowej UE (2021 - 2027). Konstruowane są propozycje rozwiązań dotyczących programów funduszowych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz rozwiązań dotyczących finsowania działań dotyczących między innymi wspierania ekonomii społecznej.
W ramach projektu SIRES zostały przeprowadzone w lipcu 2019 r. konsultacje propozycji dotyczących finsowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie. O tym jakie były reakcje osób uczestniczących w spotykaniach kosnultacyjnych na przedstawiane propozycje - które rozwiązania zostały przyjęte z uznaniem, a które wzbudzały gorące dyskusje mówił podczas kolejnego webinarium Cezary Miżejewski z OZRSS oraz Andrzej Radniecki z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministwerrstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
 
Do pobrania > Raport z konsultacji propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE (2021 - 2027)
 

[webinarium 19]: Zmiany w Wytycznych CT9 w obszarze związanym z ekonomią społeczną (17.09.2019)

 
Od końca lipca 2019 roku obowiązują zmienione "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020".
Przygotowaliśmy webinarium przybliżające najważniejsze zmiany w zakresie ekonomii społecznej.
Webinarium prowadził Jakub Schimanek z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 
Prezentacja z webinarium do pobrania >.
 

[webinarium 18]: Podmioty reintegracyjne - rola ROPS w zakresie wspierania działań reintegracyjnych w regionie (25.06.2019)

 
Podczas webinarium przybliżono zagadnienia związane z działaniami na rzecz wzmacniania oddziaływania podmiotów reintegracyjnych w zakresie wsparcia ich uczestników – przechodzenia do pracy w podmiotach ekonomii społecznej, budowania sieci współpracy instytucji i ścieżek wsparcia. Zaprezentowano także rolę ROPS w zakresie wzmacniania działań reintegracyjnych w regionie.
Webinarium prowadziła ekspertka: Małgorzata Kowalska, doradczyni tematyczna OZRSS.Na co dzień związana z CISTORem Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne w Toruniu, które prowadzi Centrum Integracji Społecznej.

 

 
Prezentacja z webinarium do pobrania >.
 

[webinarium 17]: Dotacje OWES - nowe zasady udzielania i rozliczania (19.06.2019)

 
Webinarium dotyczyło nowych zasad przyznawania dotacji przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej dla przedsiębiorstw społecznych. Skupiliśmy się w nim także na kwestiach vat w dotacji.
Webinarium prowadził Zbigniew Prałat, konsultant regionalny w projekcie SIRES, a na co dzień związany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Wielkopolskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 
 
Prezentacja z webinarium do pobrania >.
 

[webinarium 16]: Jak organizować i prowadzić webinarium - czyli rzecz o webinariach (10.06.2019)

 
Coraz więcej osób spotyka się w sieci. Jak się okazuje przez internet można spotykać się na żywo, przekazywać informacje, być w interakcji, uczyć się. Tym razem przybliżaliśmy zagadnienia dotyczące możliwości jakie daje nam webinarium.
Nasza ekspoertka - Dorota Kostowska opowiadała o tym jak przygotować i poprowadzić webinarium oraz przybliżyła nam przydatne platformy webinarowe i ich możliwości.
Dorota zazwyczaj moderuje nasze webinaria, a tym razem wyszła z off'u i opowiedziała o tym jak organizować i prowadzić wydarzenia w sieci.

 
Prezentacja z webinarium do pobrania >.
 

[webinarium 15]: Media społecznościowe - optymalizowanie profilu na FB i budowanie zasięgu (27.05.2019)

 
Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym jak zwiększać widoczność ekonomii społecznej poprzez działania na poziomie mediów społecznościowych. Przybliżyliśmy zagadnienia związane z prowadzeniem profilu na Facebooku i zwiększaniem zasięgu postów i grup ich odbiorców.
Webinarium prowadziła Paulina Ograbisz, doradczyni tematyczna OZRSS. Paulina pracuje w Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia, zajmuje się promocją, marketingiem, sercem oddana ekonomii społecznej.
 
 
Prezentacja z webinarium do pobrania >.

 

[webinarium 14]: Stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (15.04.2019)

 
Podczas webinarium przybliżyliśmy sposoby realizacji zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które odnoszą się do stosowania aspektów społecznych. Informacje te są istotne przede wszystkim dla Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących, ale także dla beneficjentów realizujących projekty. Zamówienia w ramach projektów to kolejna szansa na zwiększanie skali zakupów w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych.
Webinarium prowadził ekspert Tomasz Schimanek, doradca tematyczny OZRSS.
 
 
Prezentacja z webinarium do pobrania >.
Przydatny materiał > Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zaktualizowane, stan na: wrzesień 2019 r.).
 

[webinarium 13]: Nowe wzory ofert i sprawozdań zgodnie z nowym rozporządzeniem - jak do tego podejść? (19.03.2019)

 

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, umów i sparwozdań (zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dn. 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Podczas webinarium omówiono zmiany w zakresie zlecania zadań publicznych.
Informacje te są ważne dla striny samorządowej, w tym Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które moga korzystać z systemu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań moga być ogłaszane także w ramach proejktów koordynacyjnych ROPS.
W związku z tym zorganizowaliśmy webinarium podczas, ktorego omówiliśmy nowy wzór oferty i sprawozdania z realziacji zadań zleconych. Przedstawilismy także funkcjonalność narzędzia pomocnego przy zarządzaniu finansami na każdym etapie projektu.
 


Przydatne materiały z webinarium:
> przydatne rekomendacje dotyczące nowego wzoru ofert i sprawozdania przygotowane przez SPOLOT, OFOP i Związek Miast Polskich
> przykładowe funkcjonalności planera budżetu (Uwaga! Osoby zainteresowane otrzymaniem planera budżetu proszone są o kontakt mailowy: karocyran @ gmail.com lub a.deja @ ozrss.pl).

 

[webinarium 12]: Jaki jest stan ekonomii społecznej w Polsce? Podmioty ekonomii społecznej, OWES, wsparcie w JST (04.03.2019)

 
Kolejne webinarium dedykowane było omówieniu najnowszych badań odnoszących się do kondycji i stanu polskiej ekonomii społecznej - podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wsparcia w samorządach loklanych. Wyniki badań przybliżyły dwie ekspertki zaangażowane w monitoriwanie sektora ekonomii społecznej - Karolina Goś-Wójcicka z GUS oraz Marta Bernacik z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS.
 
 
 

[webinarium 11]: Europejski Fundusz Społeczny Plus - co nas czeka w przyszłym okresie programowania? (30.01.2019)


Trwają prace nad określeniem kształtu i zasad dotyczących przyszłego okresu programowania i Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie funkcjonował jako EFS+. O tym co nas czeka, jakie nowe rozwiązania są proponowane, jakie pytania jeszcze są zadawane w związku z kształtem przyszłej perspektywy opowiadał podczas naszego webinarum pan Paweł Szymański z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 
Prezentacja z webinarium jest dostępna tutaj >
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFS+ {SEC(2018) 273 final} - {SWD(2018) 289 final
Projekt stanowiska RP z dn. 4.06.2018 r. dotyczącego Rozporządzenia w sprawie EFS+ 
 

[webinarium 10]: Nowy system monitorowania ekonomii społecznej - informacje GUS (21.12.2018)


O tym jakie badania w zakresie ekonomii społecznej (w tym spółdzielczości socjalnej, organizacji pozarządowych, ale także systemu wsparcia) prowadzi GUS, co z nich wynika i gdzie są dostępne informacje sygnalne i raporty opowiedziała podczas naszego webinarium Karolina Goś-Wójcicka, Naczelniczka Wydziału Badań i Analiz Gospodarki Społecznej z Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Prezentacja z webinarium jest dostępna tutaj >
 

[webinarium 9]: Działania doradcze w zakresie budowania powiązań między biznesem a ekonomią społeczną - podsumowanie (08.12.2018)


Uzupełnieniem i wprowadzeniem do korzystania z podręcznika dla ROPS dotyczącego budowania powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną jest nasze kolejne webinarium. Podsumowujemy w nim prace nad podręcznikiem, zbieranie wiedzy i doświadczeń wielu podmiotów, w tym ROPS dotyczących animowania tej współpracy, ale także logikę publikacji i narzędzia jakie są możliwe do wykorzystania i jakie prezentujemy w podręczniku. Jeszcze raz dziękujemy Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej za włączenie się w prace nad tą analizą. Warto obejrzeć webinarium jako wstęp do zapoznania się z publikacją "Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS"!
 
 
Do pobrania > "Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS"
 

[webinarium 8]: Rewitalizacja i ekonomia społeczna (07.12.2018)

 
O tym co wspólnego ma ekonomia społeczna z rewitalizacją i jak włączać w różnych obszarach podmioty ekonomii społecznej do działań rewitalizacyjnych mówił prof Mariusz Kwiatkowski, teoretyk, praktyk i pasjonat zajmujący się partycypacją społeczną i zagadnieniami odnowy społeczności loklanych w tym za pośrednictwem zasobów sektora ekonomii społecznej.
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. Włączenie ekonomii społecznej w procesy rewitalizacyjne - wprowadzenie, oparte na przykładach, złych i dobrych praktykach.
 
Prezentacja do pobrania tutaj >
 

[webinarium 6]: Wspólny reguamin dotacji przyznawanych przez OWES (05.06.2018)

 
Zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europjeksiego Funduszu Rozowju Regionalnego na lata 2014 - 2020" na poziomie regionalnym ma być przygotowany i wdrożony wspólny regulamin udzielania dotacji przez OWESy. Taki regulamin wypracowano i wdrożono już w wojewódzkie wielkopolskim. W sumie osiem instytucji (OWESy, ROPS, IZ RPO) pracowało wspólnie nad regulaminem dla pięciu akredytowanych OWESów.
 
Chcąc przybliżyć doświadczenia wielkopolskie przygotowaliśmy webinarium prowadzone przez osoby, które pracowały nad wspólnym regulaminem: Edytę Antkowiak i Zbigniewa Prałata. 
 
Prezentacja z webinarium do pobrania tutaj >
Polecamy także publikację przedstawiającą wypracowywanie wspólnego regulaminu dotacji OWES w woj. wielkopolskim >.
 

[webinarium 5]: Lista przedsiębiorstw społecznych (21.05.2018)

 
W dniu 9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (tzw. Wytyczne CT 9) określające m.in. sposób weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego (PS).
Na podstawie zapisów Wytycznych Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza ogólnopolską listę PS. Tworzenie listy przedsiębiorstw społecznych oparte jest o zaangażowanie i ścisłą współpracę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.
 
 
Prezentacja do pobrania >.
Aktualna lista przedsiębiorstw społecznych jest dostępna tutaj.
 

[webinarium 4]: Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych - nowelizacja z 2017 r. (26.03.2018)

 
Z końcem marca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia ustawie z dn. 27 kwietnia 2016 r. o spółdzielniach socjalnych wprowadzone nowelizacją z 2017 r. Zmiany wchodzą w życie 31.03.2018 r. Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium, w trakcie którego nasz ekspert Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przybliżał zmiany w ustawie oraz wskazywał na ich najistotniejsze aspekty. Materiał ten przydatny jest dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, jako koordynatorów ES w wojewodztwie, ale także dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, czy wreszcie samych przedsiębiorców społecznych - spółdzielców socjalnych.

 
Prezentacja z webinarium > do pobrania.  
 

[webinarium 3]: Najważniejsze zmiany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020” (19.01.2017)

 
Minister Rozwoju i Finansów 2017 r. ogłosił na początku stycznia 2018 r. zmiany w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (tzw. Wytyczne CT9). Zmienione Wytyczne obowiązują od 9 stycznia 2018 r. Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym także na poziomie regionalnym. Prezentujemy nagranie z webinarium, które zorganizowaliśmy, by przybliżyć najważniejsze zmiany, które dotyczą Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i ich relacji z IZ RPO, ale także Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Webinarium prowadzili eksperci: Anna Bugalska, Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
 
Prezentacja z webinarium > do pobrania.

 

[webinarium 2]: ROPS w procesie akredytacji OWES: opinia, plan działania OWES (20.12.2017)

 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji (AKSES – edycja 2017/2018) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają także swoją rolę w procesie akredytacji OWES. W grudniu 2017 r. odbyło się kolejne webinarium dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Było ono dedykowane rekomendacjom dotyczącym opinii ROPS na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jaka jest przygotowywana jest na potrzeby procesu akredytacji OWES oraz propozycji schematu prac nad wypracowywaniem planu działania OWES. Wspomniany schemat działań ROPS można pobrać tutaj >. O propozycji dotyczącej opinii i schemacie działań ROPS w związku z przygotowaniem planu działania OWES na potrzeby akredytacji opowiadał Piotr Stronkowski, ekspert wiodący w projekcie „Spójna integracja Regionalna Ekonomii Społecznej”.
 
Materiał zawierający rekomendacje w tym zakresie można pobrać tutaj >
Prezentacja z webinarium jest do pobrania tutaj >.
 

[webinarium 1]: Rola Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w procesie akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (27.11.2017)

 
W listopadzie 2017 r. zorganizowaliśmy webinarium poświęcone roli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w procesie akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
O roli ROPSów opowiadał Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji (AKSES – edycja 2017/2018) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają także swoją rolę w procesie akredytacji OWES (m.in. przygotowują opinię nt. OWES przystępującego do akredytacji).
 
Prezentacja z webinarium > do pobrania.
 
 
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem