Raporty, analizy i opracowania

Raporty, analizy i opracowania

Diagnozujemy potrzeby instytucji regionalnych w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, pokazujemy i podsumowujemy zmiany jakie następują dzięki udzielanemu przez nas wsparciu doradczemu. Zbieramy postulaty środowisk regionalnych, by prezentować je na szczeblu krajowym, ale także przekazujemy informacje i wspieramy dyskusje w regionach na temat zmian w obszarze ekonomii społecznej. Podsumowaniem tych działań są materiały jakie przygotowujemy dla instytucji zaangażowanych w regionalny rozwój ekonomii społecznej.

 

[inspiracje]: Kolejne inspirujące praktyki w zakresie koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w regionach

 
Przygotowaliśmy kolejne cztery broszury z opisami inspirujących rozwiązań i pomysłów z zakresu szeroko rozumianej koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w regionach.
 
Przedstawiamy praktyki, na różnym etapie rozwoju i wdrażania, jednak uważamy, że mogą one stać się przyczynkiem do refleksji i opracowywania nowych pomysłów i rozwiązań w innych regionach.
O tym jak wybrane samorządy województwa podchodzą do partnerstwa w zakresie rozwoju ekonomii społecznej oraz do finasowania działań w tym zakresie możecie Państwo przeczytać w publikacjach:
 
- Instytucje regionalne jako kreatorzy partnerstw w ekonomii społecznej na rzecz realizacji usług społecznych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i województwa łódzkiego)

- Środki własne samorządów województw jako narzędzie wspierania rozwoju ekonomii społecznej (na przykładzie województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego)

- Merytoryka i dobre relacje, czyli o Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

- Wsparcie OWES w zakresie świadczenia usług reintegracyjnych dla przedsiębiorstw społecznych (na przykładzie województwa wielkopolskiego).
 
 

[publikacja]: Zasady i wskazówki dotyczące projektowania, zamawiania i wykorzystywania badań społecznych. Poradnik

 
Przekazujemy Państwu poradnik przygotowany przez Fundację Idea Rozwoju (partnera w projekcie SIRES). Publikacja ma przedstawienić, w sposób przystępny, zasady i wskazówki dotyczące projektowania, zamawiania i wykorzystywania badań ewaluacyjnych.
 
Poradnik skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli instytucji regionalnych, odpowiedzialnych za rozwój ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim Regionalnych Ośrodków Społecznych oraz Urzędów Marszałkowskich. Mamy nadzieję, że będzie on przydatny szczególnie dla osób, które na co dzień nie zajmują się badaniami społecznymi, jednak w swojej pracy zawodowej czasami muszą zamówić badanie, współpracować z wykonawcą lub wykorzystywać wyniki badań w swojej pracy. Tym z Państwa przedstawiamy również kilka podstawowych informacji na temat tego, czym ewaluacja jest, a czym nie jest.
 
W poradniku próbowaliśmy zebrać własne doświadczenia, m.in. w zakresie określania celów badań, stawiania pytań badawczych, wstępnego określania zakresu potrzebnych danych czy dobierania metod i technik badawczych. 
 
Do pobrania > "Zasady i wskazówki dotyczące projektowania, zamawiania i wykorzystywania badań społecznych. Poradnik" .pdf
 

[publikacja]: Przegląd dobrych praktyk dotyczących działań władz regionalnych na rzecz rozowju ekonomii społecznej (Szkocja - Belgia - Włochy)

 
O tym jak rozwijał się system wspierania ekonomii społecznej w wybranych regionach i krajach europejskich można przeczytać w publikacji przygotowanej przez Fundację Idea Rozwoju (partnera w projekcie SIRES).
 
W opracowanym materiale przedstawono trzy przykłady krajów i regionów, w których sektor ekonomii społecznej jest dobrze rozwinięty. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw. Historia i charakterystyka sektora ekonomii społecznej w Szkocji, we Włoszech (Emilia-Romania) i w Belgii (Flandria) są różne, ale jednak oparte na:
- bogatej i oddolnej historii sektora
- przeświadczeniu, że wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej nie wystarczy, do tego by rozwijać ten sektor
- mocnej pozycji przedsiębiorstw społecznych jako dostarczycielu usłgu społecznych na poziomie loklanym
- różnorodności sektora ekonomii społecznej, co do form i zakresu działania.
 
Do pobrania > publikacja "Przegląd dobrych praktyk dotyczących działań władz regionalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej SZKOCJA – BELGIA – WŁOCHY" .pdf
 
Do pobrania > publikacja w wersji angielskojęzycznej . pdf
 

[publikacja]: Zadanie: spotkanie. Jak zorganizować i poprowadzić. Poradnik nie tylko dla osób pracujących w urzędach

 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Stowarzyszenie Trenetów Organizacji Pozarządowych STOP (partnera w projekcie SIRES), która jest efektem i zarazem uzupełnieniem procesów rozwojowych, w tym szkoleń i doradztwa prowadzonych przez trenerów i trenerki STOPu w ramach naszego projektu. To efekt spotkań z prawie 350 osobami we wszystkich regionach, przeprowadzonych 18 szkoleń na temat prowadzenia spotkań, komunikacji, pracy z grupami.
 
Ze wstępu Darii Sowińskiej-Milewskiej:
 

"Materiał przygotowaliśmy zarówno dla spotkaniowych debiutantów i debiutantek, i zarazem dla tych dużo bardziej doświadczonych, szukających inspiracji. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu publikacji dowiesz się, jak:

- zacząć planować spotkanie, o czym pamiętać PRZED,
- zaplanować przebieg spotkania, jak zacząć i skończyć i pełnić role prowadzącego (i jakie mogą one być),
- stosować różne metody i narzędzia, w tym typowo szkoleniowe czy coachingowe dla osiągania celu spotkania, radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas spotkania.

Na początku każdego rozdziału wypunktowaliśmy kilka zagadnień, które w danej części są omawiane. Pomoże to w odnalezieniu wskazanego tematu. Pierwszy rozdział koncentruje się na zagadnieniach wstępnych, uwzględnia również aspekty merytoryczne. Z doświadczenia wiemy, że często osoba prowadząca zajmuje się też aspektami organizacyjnymi, stąd kilka rad w tym zakresie.

Kolejne dwie części prowadzą Cię przez (niekiedy) stresujący początek spotkania. Proponujemy wiele rozwiązań na pierwsze kroki oraz metod zastępujących np. dyskusję. Czwarty rozdział polecamy refleksji na każdym poziomie zaawansowania, bo dotyka ona sytuacji trudnych, które mogą zdarzyć się podczas spotkań, pogrupowanych według przyczyn i sposobów reagowania. Czego najbardziej obawiasz się podczas spotkania? Sprawdź, czy Autor rozdziału opisał ten przypadek!

Zadbaliśmy też o zestawienie rad i pomysłów na zamknięcie spotkania, aby to prowadzone przez Ciebie zawsze pozostawiało dobre wspomnienia. Ostatni rozdział to w większości zestaw konkretnych narzędzi do wykorzystania podczas różnych typów spotkań.
Załączyliśmy do niego przykłady gotowych arkuszy do wykorzystania. Każdy rozdział zawiera przykłady, listy sprawdzające a na koniec wskazówki do pogłębiania wiedzy."

 
Do pobranina > publikacja "Zadanie: spotkanie. Jak zorganizować i poprowadzić. Poradnik nie tylko dla osób pracujących w urzędach" .pdf
 

[opracowanie]: Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

Przygotowaliśmy opracowanie przybliżające nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r. Skupiliśmy się tu przede wszystkim na społecznych zamówieniach publicznych.
 
"Nowe Prawo zamówień publicznych (Pzp) utrzymuje obecny kształt systemu zamówień publicznych, ale wprowadza wiele zmian, do których muszą się przystosować zamawiający i potencjalni wykonawcy. Ustawa jest dość obszerna, co z pewnością nie ułatwia tych przygotowań, zawiera bowiem 623 artykuły opisane na 158 stronach. Uwzględnia wiele drobnych, ale istotnych z formalnego punktu widzenia zmian, na przykład w nazewnictwie." - wyjaśnia w opracowaniu Tomasz Schimanek, autor publikacji.
 
Do pobrania > Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

 

[opracowanie]: Zaktualizowane Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich

 
Wskazówki zostały opracowane, przez naszego eksperta - Tomasza Schimanka, aby pomóc w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Wskazówki są przeznaczone przede wszystkim dla podmiotów, do których adresowane są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach europejskich , a więc Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, Instytucji Pośredniczących i Wdrażających. Przydatne będą również dla beneficjentów realizujących projekty finansowane ze środków europejskich, którzy uwzględniają aspekty społeczne w prowadzonych postępowaniach, a także potencjalnych wykonawców tych zamówień oraz innych instytucji wspierających zamawiających i wykonawców. Rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne opisane we Wskazówkach oraz ogólne zasady ich stosowania są przydatne przy udzielaniu zamówień publicznych finansowanych również ze środków krajowych: rządowych i samorządowych.
Zaktualizowana wersja Wskazóweku względnia zmiany, które nastąpiły w wyniku nowelizacji wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dokonanych w lipcu oraz w sierpniu 2019 roku i dotyczy stanu formalno-prawnego na dzień 23 września 2019 roku.
 
Do pobrania > Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 

[raport]: Podsumowanie spotkań makroregionalnych w 2019 r. - konsultacje propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie (2021-2027)

 
W lipcu 2019 r. zorganizowaliśmy cztery spotkania makroregionalne, w których wzięło udział łacznie 125 osób (w tym szczególnie przedstawiciele ROPS, IZ i IR RPO, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej). Dodatkowo odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, które zorganizował Departamanet Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS. Warsztaty konsultacyjne podczas spotkania moderowali przedstawiciele projektu SIRES.
Raport, który przedstawiamy zawiera podsumowanie spotkań oraz zgłaszane przez ich uczestników uwagi i propozycje. Będzie on stanowił podstawę do dalszych prac nad propozycjami rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej ze środków UE, które mogą stanowić podstawę prac nad umową Partnerstwa i programami operacyjnymi.
 
 

[raport]: Przygotowaliśmy raport krajowy podsumowujący dotychczasowe działania w projekcie oraz aktualizację potrzeb doradczych (10.04.2019)

 
Przyjrzeliśmy się dotychczasowym efektom naszych działań - badacze Fundacji Idea Rozwoju spotykali się z przedstawicielami regionów, analizowali dokumenty, prowdzili warsztaty, by zebrać jak najwięcej informacji na temat naszych działań na rzecz wzmacniania koordynacji rozowju ekonomii społecznej w regionach. Pytaliśmy o trafność i skuteczność wsparcia,które kierujemy do przedstawicieli ROPS-ów, RKRES, Urzędów Marszałkowskich, IZ RPO. Zebraliśmy wiele informacji zwrotych oraz propozycji co do kierunków i zakresu kontynuacji współpracy z regionami.
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zechciały się z nami spotkać, podzielić refleksjami i informacjami na temat oczekiwanej dalszej współpracy w ramach projektu SIRES.
 
Raport krajowy podsumowujący dotychczasowe działania i wsparcie realizowane w latach 2017 - 2018 oraz prezentujący aktualizację diagnozy potrzeb doradczych dostępny jest tutaj >.
 

[inspiracje]: Kolejne zeszyty z inspirującymi praktykami realziowanymi przez Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej w obszarze ekonomii społecznej (28.03.2019)

 
Zbieramy i opisujemy działania na rzecz ekonomii społecznej realizowane przez ROPSy. Szukamy inspirujących, ciekawych, nowych, albo odświeżonych pomysłów na wspieranine rozwoju ES. Przedatwiamy kolejne cztery zeszyty:
"Trójki murarskie" - współpraca ROPS i OWES na rzecz wspierania ekonomii społecznej - plik do porania > .pdf
Pomysł z zakresu wsparcia sektora ekonomii społecznej, wypracowany i stosowany na terenie województwa świętokrzyskiego. Jego istotą jest świadczenie usług doradczych oraz animacyjnych na rzecz jednostek samorządu terytrialnego i podmioty ekonomii społecznej przez trzyosobowe zespoły o uzupełniających się kompetencjach. W skłąd zespołu ("trójki murarskiej") wchodzą przedstawiciele: ROPS i OWES (animator i doradca kluczowy).
Powiatowe zespoły do spraw ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim - plik do pobrania > .pdf
Misją powiatowych zespołów jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Realizowane jest to za pomocą szeregu narzędzi: tworzenia powiatowych plaów działań, organizacji seminariów, warsztatów, prowadzenia spotkań edukacyjnych itd. W skład zespołów wchodzą przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych lub instytucji im podległych, przedtaawiciele podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych i biznesu.
Współpraca dla nauki, nauka dla współpracy - wspólne działania ROPS w Zielonej Górze i Uniwersytetu Zielonogórskiego - plik do pobrania > .pdf
ROPS w Zielonej Górze stale wspólpracuje z Wydziałem Pedagogiki, Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz z jego pracownikami. Współpraca głownie odnosi się do przygotowywania badań i analiz, włączania zagadnień ekonomii społecznej do programu wybranych kierunków studiów, organizacji studiów podyplomowych z zakresu ES, organizacji praktyk studenckim w ROPS, współpracy przy prowadzeniu szkoleń i konferencji z zakresu ekonomii społecznej, rewitalizacji społecznej, planowania strategicznego.
Akademia BIZnES Class - współpraca, zaangażowanie, siła sieci - plik do pobrania > .pdf
Akademia BIZnES Class to program mentorsko-szkoleniowy, w ramach którego przedsiębiorstwa, organziacja pozarządowa, uczelnia wyższa i ROPS współpracują w celu wypracowania wysokiej jakości produktów i usług przez podmioty ekonomii społecznej (PES). W tym przedsięwzięciu mają przede wszystkim zyskać PES poprze zkorzystanie z dobranego do ich potrzeb wsparcia i mentoringu. Akademia ma przygotować podmioty ekonomii społecznej do wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi, a w efekcie do udanej konkurencj na rynku biznesowym.

 

[analiza]: Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią sołeczną. Podręcznik dla ROPS (07.12.2018)

Chcąc odpowiedzieć na potrzeby Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej przygotowaliśmy publikację "Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną". Staraliśmy się przeanalizować zagadnienia związane ze współpracą biznesu i podmiotów ekonomii społecznej, także z perspektywy przedstawicieli wielu różnych grup interesariuszy. Należy jednak podkreślić, że nie miała ona charakteru kompleksowego i wyczerpującego. W publikacji prezentujemy obserwacje i wnioski dotyczące wybranych aspektów współpracy ekonomii społecznej z biznesem, które są uzupełnieniem już istniejącej wiedzy w tym obszarze i wynikają po części z praktyki poszczególnych ROPS. Zachęcamy do zapoznania się materiałem, a w szczególności z umieszczonymi w nim narzędziami – czy to celem wykorzystania ich w ramach działań realizowanych przez ROPS, czy przekazania ich jako inspiracje, do stosowania przez inne podmioty, np. OWES.
 
Publikacja "Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS" jest do pobrania tutaj >.  
 

[REKOMENDACJE]: Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS (23.11.2018)

Przedstawiamy przewodnik „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie”. Publikacja zawiera rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS, co bezpośrednio odnosi się do rekomendacji dla samorządów województw w zakresie sposobu zapewnienia spójności polityki publicznej na poziomie krajowym i regionalnym (w tym w odniesieniu do transpozycji KPRES oraz koordynacji ekonomii społecznej w województwie).
Przewodnik został przygotowany na podstawie wniosków i rekomendacji sformułowanych w ramach działań rzeczniczych oraz doświadczeń z doradztwa i współpracy ze wszystkimi 16 Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej prowadzonych w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Bez szczególnego zaangażowania przedstawicieli ROPS - spotkań, wymiany doświadczeń i praktyk nie byłoby tego przewodnika.
Głównym celem publikacji jest uspójnienie wiedzy ROPS i IZ RPO na temat sposobu rozumienia funkcji koordynacyjnej i jej realizacji w projektach finansowanych ze środków europejskich w ramach RPO. W podręczniku:
  •  gromadzimy i porządkujemy wiedzę na temat funkcji koordynacyjnej ROPS (w powiązaniu z katalogiem zadań wynikającym z Wytycznych, które są podstawą dla opracowania projektów),
  • formułujemy szeroki katalog możliwych działań i narzędzi do wykorzystania przez ROPS przy realizacji działań koordynacyjnych i projektów.
Adresatem przewodnika są Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Przewodnik będzie użyteczny przede wszystkim w trakcie prac nad przygotowywaniem przez nie projektu koordynacyjnego bądź planowania zmian w projektach już realizowanych. Ważnym adresatem publikacji są także Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi. IZ RPO wyznaczają ramy dla realizacji projektów ROPS (m.in. kryteria wyboru projektów, wymagane wskaźniki), dokonują oceny projektów i współpracują z ROPS na etapie ich realizacji. Przewodnik może być także interesujący dla innych kluczowych instytucji i podmiotów zainteresowanych ekonomią społeczną w regionie, tj. dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (w kontekście obszarów współdziałania i podziału zadań pomiędzy ROPS i OWES) oraz dla Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zapraszamy do lektury! Przewodnik jest dostępny w wersji drukowanej (w nakładzie 300 egz.) oraz w wersji elektronicznej (plik .pdf).
 
Podręcznik można pobrać w wersji elektronicznej:
CAŁA PUBLIKACJA:
PUBLIKACJA W CZĘŚCIACH:
 

[raport]: Spotkania makroregionalne dedykowane konsultacjom publicznym KPRES (06.07.2018)

W związku z ogłoszonymi w lipcu 2018 r. konsultacjami publiczymi projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w spawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozowju Ekonomii Społecznej na lata 2014 - 2023 zorganizowaliśmy spotkania, podczas, których dyskutowaliśmy o planowanych zmianach w tym dokumencie. Spotkania były także okazją do przedyskutowania i zebrania uwag do założeń Ustawy o Centrach Usług Społecznych przygotowywanej w Kancelarii Prezydenta RP. Odbyły się cztery spotkania (25-26.06.2018 r. w Częstochowie, 28-29.06.2018 r. w Toruniu, 05-06.07.2018 r. w Lublinie i 09-10.07.2018 r. w Poznaniu). Łącznie uczestniczyło w nich 153 osoby (przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozowju Ekonomii Społecznej, IZ RPO, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, KM RPO.
 
Raport podsumowujący przeprowadzone przez nas konsultacje zmian w KPRES można pobrać tutaj >.
Dodatkowo prezentujemy założenia do Ustawy o CUS udostepnione przez Narodową Radę Rozowju działającą przy Kancelarii Prezydenta RP (plik do pobrania tutaj >).  
 

[inspiracje]: Lubuski Włącznik - konkurs i znak promocyjny

 

W kolejnym zeszycie przybliżającym inspirujące doświadczenia regionalne prezentujemy działania lubuskiego ROPS w zakresie uruchamiania i prowadzenia konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

W publikacji przybliżamy wypracowywanie koncepcji konkursu oraz jego wykorzystanie do wzmacniania działań promujących sektor ES w regionie. Zeszyt "Lubuski Włacznik – konkurs i znak promocyny, który łączy" (.pdf) jest do pobrania tutaj >.  
 

[inspiracje]: Wspólny regulamin przyznawania dotacji przez OWES

Przedstawiamy publikację poświęconą wypracowywaniu wspólnego regulaminu dotacji udzielanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim. 

Jest to pierwsza z cyklu publikacji dobrych praktyk wypracowanych w poszczególnych regionach, które mogą być pomocne w inspirowaniu i szukaniu ciekawych bądź niebanalnych rozwiązań dla innych regionów. Prezentujemy w niej proces współpracy wielkopolskich OWESów oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przy włączeniu IZ RPO, który uznaliśmy za inspirujący do planwoania tego procesu w innych regionach.
Publikacja "Wspólny regulamin dotacji udzielanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim" (.pdf) jest do pobrania tutaj >
Dodatkowo przygotowaliśmy wersję elektroniczną publikacji w .mobi (do podbrania tutaj >) oraz .epub (do pobrania tutaj >).  
 

[pomocny materiał]: Ekonomia społeczna w nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

 
Przygotowaliśmy opracowanie przedstawiające zmiany jakie nastąpiły w obszarze ekonomii społecznej podczas ostatniej nowelizacji "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020". Materiał ma charakter pomocniczy i wyjaśniający, zawiera także wskazówki dotyczące możliwego postępowania poszczególnych interesariuszy w związku z wdrożeniem nowej wersji Wytycznych.
Głównym adresatem tego opracowania są osoby z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, zatrudnione w zespołach koordynujących rozwój ekonomii społecznej w regionie. Materiał może być wykorzystywany także przez innych kluczowych interesariuszy ekonomii społecznej w regionie, takich jak Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym czy Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 
Opracowanie jest do pobrania tutaj>.
 

[pomocny materiał]: Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym

Zalecenia zostały przygotowane z myślą o Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, które mogą z niego korzystać przy ewaluacji działań finansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v. Plik do pobrania tutaj >. Zalecenia zostały przygotowane na bazie serii warsztatów z udziałem przedstawicieli ROPS, które odbyły się w okresie wrzesień - październik 2017 r. Materiał został także skonsultowany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Departamentem EFS), Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej), a także z kilkoma ROPS.
 

[raport]: Spotkania makroregionalne w 2017 roku

We wrześniu i październiku 2017 r. odbyły się cztery spotkania makroregionalne skierowane do przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, w tym IZ RPO, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
Podczas spotkań omawiano: założenia do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorczości społecznej, roli Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i ROPS), zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych.
Szczegółowy raport podsumowujący spotkania wraz z wnioskami jest do pobrania tutaj >.
 

[raport]: Raport krajowy dotyczący potrzeb doradczych ROPS, RKRES

Prezentujemy Raport krajowy podsumowujący potrzeby doradcze Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS), Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedstawicieli IZ RPO w zakresie wsparcia i koordynacji rozwoju ekonomii społecznej na szczeblu poszczególnych województw. Działania diagnostyczne były prowadzone w okresie: 03-05.2017 r. przez Fundację Idea Rozwoju w oparciu o warsztaty, wywiady, analizę dokumentów w każdym z 16 województw. W racach tych, jak i w przygotowaniu Raportu krajowego uczestniczyli także Konsultanci regionalni  Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przypisani do ciągłej pracy doradczej z poszczególnymi województwami. Raport krajowy został zaakceptowany przez Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzi m.in. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, przedstawiciel Konwentu Dyrektorów ROPS. Pobierz plik >.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem